De Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Algemeen

De toetsing van een opleiding gebeurt op het niveau van het kwalificatieprofiel, aan de hand van de bijbehorende beoordelingscriteria. Dit betekent dat grote blokken kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd worden getoetst in een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Een PvB is een toets in, of het aantonen van bekwaamheden uit de reële beroepspraktijk.

PvB Waterhulpverlening

De opleiding waterhulpverlening bestaat uit drie of meer proeven van bekwaamheid. Minimaal één daarvan is een beoordeling in de praktijk, waar de kandidaat beroepspraktijkvorming heeft gedaan. De andere PvB`s worden beoordeeld aan de hand van een prestatiedossier en eventueel een reflectie-interview met de kandidaat.

Het aanvragen van een PvB gebeurt in overleg met de kandidaat door de instructeur niveau 3. Een PvB kan op ieder moment worden aangevraagd, waarbij de regels zoals in het OER vermeld in acht moeten worden genomen. Als alle PvB`s voor een opleiding zijn afgerond ontvangt de kandidaat het diploma. Het is ook mogelijk enkele PvB`s te doen zonder een hele opleiding te volgen. In dit geval ontvangt de kandidaat alleen het certificaat voor het behalen van de PvB.

Waterhulpverlening PvB x.1, x.4 en x.5

Een aantal PvB`s van de opleiding waterhulpverlening worden beoordeeld door de eigen instructeur. Deze PvB`s (x.1, x.4 en x.5) bestaan uit een beoordeling van het prestatiedossier door de instructeur. Het kan zijn dat de instructeur nog enige mondelinge toelichting wil. Dit kan dan plaatsvinden in de vorm van een reflectie-interview met de eigen instructeur.

Waterhulpverlening PvB x.2 en x.3

De PvB x.2 en x.3 worden afgenomen door de eigen instructeur (1e beoordelaar) samen met een door de bond aangestelde 2e beoordelaar (bondsofficial L2). In de PvB staat precies omschreven hoe het PvB verloopt en uit welke onderdelen dit bestaat. Na afloop van de PvB bepalen de instructeur en de 2e beoordelaar de uitslag. Mocht het niet mogelijk zijn om tot een eenduidige uitslag te komen, dan bepaalt de door de bond aangestelde 2e beoordelaar de definitieve uitslag.

De praktijk van de PvB wordt bij voorkeur in groepsverband afgenomen, waarbij de hele groep door de beide beoordelaars beoordeeld wordt. De groep mag maximaal uit 5 kandidaten bestaan. Het is daarbij gewenst dat de groep bestaat uit een mix van verschillende niveaus en specialisaties. De groep wordt beoordeeld door de eigen instructeur en een door de bond aangestelde 2e beoordelaar.

Tijdens de praktijkopdracht kunnen meerdere groepen in samenwerking de opdracht(en) uitvoeren. De kandidaten worden daarbij alleen beoordeeld door de eigen toegewezen beoordelaars.

De rayon coordinator maakt aan de hand van de DL-lijsten een voorlopige indeling. De examenvoorzitter bepaalt voor aanvang van de PvB de definitieve indeling.

De PvB Waterhulpverlening bestaat of kan bestaan uit de volgende onderdelen (zie PvB).

1. Inleveren van het prestatiedossier

Het prestatiedossier wordt voor aanvang van de PvB ingeleverd. Voor aanvang van de PvB wordt dit prestatiedossier gecontroleerd door de PvB beoordelaars. Hierbij wordt er met name op gelet of het prestatiedossier volledig is en alle benodigde bewijsstukken bevat. De beoordelaar kan tevens kijken of de bewijsstukken aan de gestelde normen voldoen.

2. Planningsinterview

De PvB beoordelaars leggen de kandidaat of kandidaten een door beoordelaar 2 gekozen theoretische casus voor. Op basis van deze casus wordt de kandidaat of kandidaten ondervraagd en beoordeeld aan de hand van de in de PvB genoemde competenties. Het gesprek wordt geleid door de 1e beoordelaar.

Het planningsinterview duurt maximaal 20 minuten.

3. Praktijkopdracht

De PvB beoordelaars geven de kandidaat of kandidaten één of meerdere praktijkopdrachten. De opdrachten worden vervolgens door de kandidaat of kandidaten met behulp van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de opdrachten observeren en beoordelen de beoordelaars de praktijk zonder daar direkt een oordeel over te vellen. De beoordelaars kunnen ook tussentijdse opdrachten of aanvullingen verstrekken als dat ten goede komt aan de beoordeling van alle kandidaten en past binnen de oorspronkelijk gegeven opdracht. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het wijzigen van de leidinggevende of het afbreken van een actie of handeling. De beoordelaars grijpen alleen in als de veiligheid in gevaar komt.

De praktijkopdracht duurt maximaal 60 minuten.

4. Reflectie-interview

De PvB beoordelaars bespreken met de kandidaat of kandidaten de praktijkopdracht. In dit gesprek wordt de praktijkopdracht definitief beoordeeld aan de hand van de in de PvB genoemde competenties. De kandidaat of kandidaten krijgen in het reflectie-interview de mogelijkheid om de praktijkhandelingen en de gemaakte keuzes toe te lichten. Deze toelichting maakt onderdeel uit van de totale beoordeling van de praktijkopdracht. De beoordelaars geven tijdens het reflectie-interview daar waar nodig feedback. Het gesprek wordt geleid door de 1e beoordelaar.

Het reflectie-interview duurt maximaal 20 minuten.

5. Bepalen van de uitslag

Na het reflectie-inteview bepalen de beide beoordelaars de uitslag. Mocht het niet mogelijk zijn om tot een eenduidige uitslag te komen, dan bepaalt de door de bond aangestelde 2e beoordelaar de uitslag. Bij afwijziging wordt het volledige PvB beoordelingsformulier door de beide beoordelaars ingevuld.

De uitslag wordt binnen 1 uur na het beeindigen van de PvB aan de kandidaat of kandidaten bekend gemaakt en zo nodig doorgesproken met één of beide beoordelaars.

6. Controle en vaststellen definitieve uitslag

De uitslag wordt door de examenvoorzitter tesamen met de examendocumenten opgestuurd naar de rayon coordinator waterhulpverlening. Die stuurt de stukken vervolgens door naar de landelijk coordinator waterhulpverlening. De uitslag wordt vervolgens op procedurele en administratieve onjuistheden gecontroleert waarna de uitslag definitief vastgesteld wordt. Bij het constateren van onjuistheden kan de uitslag niet inhoudelijk gewijzigd worden, maar de uitslag kan wel ongeldig verklaard worden. In dat geval zal de kandidaat een passend voorstel worden gedaan.

De kandidaat ontvangt binnen 21 dagen na de PvB een formele bevestiging van de definitieve uitslag.