Gezondheidsverklaring

De Reddingsbrigade hanteert de stelling dat (vrijwel) iedereen bij ons moet kunnen leren zwemmend redden. De meeste brigadeleden zijn volledig gezonde mensen, maar er is ook een aantal dat te maken heeft met lichamelijke of psychische beperkingen. Dit hoeft echter geenszins te betekenen dat deze leden niet in staat zouden zijn om deel te nemen aan activiteiten van de brigade of het op adequate wijze verlenen van hulp bij verdrinkingsongevallen.

Het is echter wel van belang om goed inzicht te hebben in de beperkingen van onze brigadeleden met name om te voorkomen dat er vervelende of gevaarlijke situaties ontstaan tijdens vereningings­activiteiten of examens. Door Reddingsbrigade Nederland is daarom voorgeschreven dat van ieder lid van een brigade een recent ingevulde " gezondheidsverklaring" aanwezig is. De gezondheidsverklaring is vereist voor deelname aan alle activiteiten welke door of namens een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten reddingsbrigade wordt georganiseerd en is maximaal één jaar geldig.

Zonder geldige gezondheidsverklaring mag conform deze regeling dus niet deelgenomen worden aan verenigingsactiviteiten en zeker niet aan activiteiten welke niet door onze eigen brigade worden georganiseerd, zoals examens, wedstrijden, marathons en (kader) opleidingen.

Er zijn twee versies van de gezondheidsverklaring ontwikkeld:

  • een oranje voor leden jonger dan 18 jaar welke ingevuld en ondertekend dient te worden door een ouder of verzorger van dit jeugdige lid.
  • een groene voor leden ouder dan 18 jaar.

Op de gezondheidsverklaring staan een aantal aandoeningen genoemd welke indien van toepassing aangekruist moeten worden. Als er aanvullende en van belang zijnde informatie beschikbaar is kan deze op de achterzijde geschreven worden. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met deze veelal privacy gevoelige informatie. In dat geval hebben wij ook liever dat de aanvullende informatie in een gesloten envelop bij gevoegd wordt. De aanvullende informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt en verstrekt aan kaderleden als deze extra informatie er toe leidt dat tijdens de activiteiten beter rekening gehouden kan worden met de eventuele risico`s en beperkingen.

De volledig ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring (en eventuele bijlagen) kan op de volgende manieren worden ingeleverd:

  • per post opsturen naar:
    Reddingsbrigade Deventer, postbus 182, 7400 AD Deventer;
  • mailen naar: bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl;
  • al dan niet in gesloten envelop afgeven aan één van de instructeurs aan bad

In verband met de mogelijke privacy en om te voorkomen dat de gezondheidsverklaringen nat of zoek raken heeft het per post opsturen onze voorkeur.

Mocht je vragen hebben of als iets niet duidelijk is, neem dan contact met onze ledenadministrateur:
Boyd Heemskerk
Telefoon 0570 - 615 795
E-mail: bestuur@ReddingsbrigadeDeventer.nl